Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z korzystania z usługi. Użytkownik korzystający z usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest na stronach www.mojesmieci.pl w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.
 4. Usługodawcą jest Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 34 c w Dąbrowie Górniczej zwany dalej "Usługodawcą".
 5. Użytkownik czyli 3.każda osoba, która składa deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej może tego dokonać za pomocą:
  1. dedykowanej platformy informatycznej udostępnionej na stronie internetowej www, przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami wDąbrowie Górniczej.
  2. skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami.
 6. Deklaracje składane elektroniczne powinny zostać opatrzone jedną z następujących metod potwierdzających tożsamość składającego deklarację, w zależności od wybranej metody przesyłu:
  1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z2016r. poz.1579 z późn. zm.) lub
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z2017r. poz.570 z późn. zm.) lub
  3. uwierzytelnione poprzez wprowadzenie mechanizmów typu:
   • • para kluczy użytkownik –hasło lub
   • • kod jednorazowy wysłany przez system elektroniczny przez SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, lub
   • • kod jednorazowy wysłany przez system elektroniczny na wskazany adres e-mail
 7. Deklaracje i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer lub mechanizm informatyczny Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej w momencie otrzymania deklaracji wraz z załącznikami automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym dedykowanej platformy informatycznej odbywa się na stronie internetowej http://www.mojesmieci.pl/login i polega na uzupełnieniu wymaganych danych: Nazwa użytkownika lub email oraz hasła składającego się z co najmniej 8 znaków w tym wielkiej litery, cyfry i znaku specjalnego.
 2. Na podany przy rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link, na który należy kliknąć, aby aktywować konto. podaniu numeru telefonu, który był zarejestrowany w systemie, pobraniu kodu i wpisanie pobranego kodu w polu „kod autoryzacyjny”. Całość odbywa się na stronie na stronie internetowej http://mzgodg.pl

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania i szkody tym spowodowane,
  2. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 5. Nowy Regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mzgodg.pl.
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi przez Usługodawcę należy przesyłać wyłącznie listownie pod adres: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
 7. Al. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza, podając adres do korespondencji, Użytkownika składającego reklamację.
 8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 11. Zarejestrowanie się w systemie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika (zgodnie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.). Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z siedzibą przy ulicy Al. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji odbywa się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i nieprzeliczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
 13. Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązuje od dnia 01.04.2019r.