Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Al. J. Piłsudskiego 34c; 41-303 Dąbrowa Górnicza tel. (32) 264 46 23, fax (32) 264 71 99, e-mail: sekretariat@mzgodg.pl
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w MZGO tel. (32) 264 46 23, e-mail: iodo@mzgodg.pl
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, do którego MZGO zostało powołane, zgodnie ze statutem.
  4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
  6. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów oraz wypełnienia ciążących na MZGO obowiązków prawnych.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpatrzeniem Pana/i sprawy.
  9. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych